Linna Trade

Tangonvetolaitteet MPC

Ruot­sa­lai­nen MPC Au­to­ma­tion Sys­tems AB on maa­il­man suu­rin tan­gon­ve­to­lai­te val­mis­ta­ja.

MPC-tan­gon­ve­to­lait­teet edus­ta­vat vii­mei­sin­tä tek­no­lo­gi­aa, ne ovat pa­ten­toi­tu­ja ja niil­lä on maa­il­man­laa­jui­nen myyn­ti­ver­kos­to.

GRIP­PEX tan­gon­ve­to­lai­te

Kiin­ni­te­tään työ­ka­lu­re­vol­ve­riin sel­lai­seen työ­ka­lu­paik­kaan jo­hon tu­lee jääh­dy­tys­nes­te. Grip­pex toi­mii NC-käs­kyl­lä nes­te pääl­le, nes­te pois ja toi­mii jo 0,5bar pai­neel­la ai­na 20­bar as­ti, pa­lau­tus jousel­la. Grip­pex vie työ­ka­lu­re­vol­ve­ris­sa vä­hän ti­laa, ei­kä vaa­di vie­reis­ten työ­ka­lu­paik­ko­jen va­paa­na oloa.

Van­han­mal­li­set jousi/ris­sa­toi­mi­set tan­gon­ve­to­lait­teet voi­vat vie­dä li­säk­si yh­den tai kak­si vie­reis­tä työ­ka­lu­paik­kaa. Max tan­gon halk. 105mm, toi­mii ko­ko 3-105mm tar­tun­ta-alu­eel­la il­man sää­töä, myös kul­mik­kai­den tan­ko­jen ve­tä­mi­nen on­nis­tuu. Tan­gon pääs­tä 3,5mm riit­tää tar­tun­nan ai­kaan­saa­mi­sek­si. Tar­tun­ta­kyn­net kes­tä­vät kym­me­niä­tu­han­sia tar­tun­to­ja ja ne voi­daan tar­vit­taes­sa it­se te­roit­taa. Uu­det "sor­met" ja tar­tun­ta­pa­lat on help­po vaih­taa ja mak­sa­vat 65 eur / sar­ja.

PUL­LEX croco­di­le tan­gon­ve­to­lai­te

Kiin­ni­te­tään suo­raan pis­to­rään ja kos­ka, croco­di­le tart­tuu tan­koon kat­kai­sun yh­tey­des­sä se ei vaa­di yli­mää­räis­tä lii­ket­tä, jol­loin saa­vu­te­taan no­pea työ­kier­to. Croco­di­le ei vie työ­ka­lu­paik­kaa.

Tar­tun­ta­lat esia­se­tel­laan ko­neis­ta­mal­la tan­gon pääs­tä 0,1-0,2mm ja sää­tä­mäl­lä tar­tun­ta­pa­lat sen mu­kaan.

Pyy­dä tar­jous, li­sää mal­le­ja val­mis­ta­jan ko­ti­si­vul­ta!